Novinky z obecného zastupiteľstva – 25.6.2019

Novinky z obecného zastupiteľstva – 25.6.2019

0

 

Zhrniem ako vždy tie najpodstatnejšie informácie, ktoré by vás mohli najviac zaujímať.

 

1.DETSKÉ IHRISKO – z úradu vlády sme dostali dotáciu 8tis.eur. Za túto sumu sa dalo naceniť detské ihrisko. Ihrisko by malo obsahovať ľanovú vežu, hojdačky, hojdacie zvieratká. Konkrétna ponuka čaká na schválenie a potom by mala nastať realizácia. O tom čo bude detské ihrisko obsahovať poslanci nerozhodovali, bolo to rozhodnutia starostu obce.

2.ASFALTOVANIE CESTY – pani Monika Hornáček Banášová požiadala o vyasfaltovanie cesty v časti Záhumenice nakoľko cesta je značne poškodená. Starosta obce dal naceniť metódu úpravy cesty, ktorá bude stáť 3.500eur

3.ÚLOHY PRE KONTROLÓRKU OBCE – finančná komisia poverila kontrolórku obce na poslednom OZ, aby vykonala kontorly.

  1. kontrola čerpania mimorozpočtových položiek rozpočtu za I.Q 2019 obcou v zmysle platných právnych predpisov

  2. zistiť dodržiavanie povinného zverejňovania zmlúv obcou v zmysle platných právnych predpisov

Pri oboch kontrolách boli porušené právne predpisy. Kompletný zápis kontrolórky môžete nájsť na stránke abrahamcan.sk

4.SMERNICA O ODPADOCH

Poslancom som dňa 27.5.2019 odoslala návrh smernice o odpadoch.Žiadala  som ich o pripomienkovanie a zároveň o zaradenie na schválenie do programu OZ. Poslanci a starosta tvrdili, že návrh smernice nedostali, takže sa snáď dostane na OZ najbližšie. Smernica upravuje obmedzenie používania plastových príborov, tanierov a zároveň celkové obmedzenie tvorby plastového odpadu. (viď.návrh smernice)

5.REZERVNÝ FOND OBCE – nakoľko sa čerpali položky, ktoré neboli kryté v rozpočte (čiže bez odsúhlasenia poslancami) muselo sa pristúpiť k prečerpaniu peňazí z rezervného fondu obce. Z tohto fondu bude presunutých 39.300eur. Tieto financie sa budú týkať položiek, ktoré sa schvaľovali ako zmena rozpočtu.

6.ČINNOSŤ KONTROLÓRKY OBCE – navrhla som, aby kontrolórka obce urobila prehľad príjmov obce za posledných 10 rokov. Nakoľko bolo viac krát poukazované, že financie obce rástli vzhľadom na rast miezd a výkonu ekonomiky je potrebné toto podložiť číslami. Kontrolórka obce spracuje príjmy z podieľových daní a z miestnych daní za posledných 10 rokov.

7.LEKÁR V OBCI – lekár by mal u nás v obci poskytovať starostlivosť podľa ordinačných hodín, ktoré boli zaužívané. Treba sledovať informácie obecného úradu. Veríme, že sa tak udeje najneskôr od augusta. Do oridácie bolo zakúpené potrebné vybavenie.

8.AKCIE V OBCI – nakoľko účasť na poslednom obecnom dni bola slabá poslanci so starostam sa dohodli, že obecný deň sa bude konať iba každý druhý rok (resp.podľa dohody). V našej obci máme veľa akcií pre občanov a preto veríme, že aj napriek obmedzeniam si majú z čoho vyberať. Ak však máte pripomienky ako spestriť alebo zatraktívniť túto ponuku, treba mi napísať. Požiadala som predsedu kultúrnej komisie, aby urobil a zverejnil vyúčtovanie obecného dňa.

9.HASIČSKÁ ZBROJNICA – po obci kolovala informácia, že na hasičskej zbrojnici sú technické problémy, ktoré bránia parkovaniu vozidla. Starosta na OZ konštatoval, že sa čaká len na kolaudačné rozhodnutia, inak je všetko v poriadku.

 

Nakoľko tých informácií je vždy veľa, vybrala som tie, ktoré by vás mohli najviac zaujímať. Verím, že komplet info si nájdete v zápisnici resp. si môžete pozrieť video z OZ.

admin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Pozrite sa,  čo sa v obci urobilo a koľko to stálo.

Faktúry