Pravidlá diskusie

Pravidlá diskusie

Prevádzkovateľ stránky nezodpovedá za obsah diskusných príspevkov. Príspevky v podnetoch od občanov vyjadrujú ich názory. Tieto príspevky nemusia vyjadrovať názor správcu stránky.

Každý prispievateľ je za publikované názory plne zodpovedný podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

Každý návštevník je povinný dodržiavať Pravidlá diskusie. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmazanie diskusných príspevkov, ktoré nie sú v súlade s Pravidlami diskusie. Zároveň si vyhradzuje právo zablokovať prístup tým používateľom, ktorí Pravidlá diskusií porušujú systematicky a pravidelne.

Uverejnením a používaním  diskusie  používateľ vyjadruje súhlas s Pravidlami používania diskusie www.spolocnepreabraham.eu a zaväzuje sa ich dodržiavať.

V diskusiách podporujeme a vítame:

§  príspevky, ktoré obohatia ostatných diskutujúcich o nové informácie alebo názor

§  odlišné názory s iným uhlom pohľadu

§  inteligentný prejav a vecnú debatu

V diskusiách nám nevadí:

§  príspevky pod anonymom alebo nickom /samozrejme, že hlavne vítame príspevky pod pravým menom diskutujúceho/

V diskusiách je zakázané:

§  akýmkoľvek spôsobom prezentovať osobné útoky, vyhrážky alebo obťažovanie

§  vkladať viacnásobne sa opakujúce príspevky, v ktorých používateľ prezentuje svoj názor, komerčnú informáciu, odkaz na internetové stránky, alebo iný obsah (tzv. tapetovanie)

§  zverejňovať vulgárne, pornografické alebo inak spoločensky neprípustné príspevky

§  zverejňovať názory alebo texty podporujúce násilie, rasizmus alebo nenávisť voči jednotlivcovi alebo skupine osôb

§  zverejňovať prevzaté texty bez súhlasu autora, alebo iným spôsobom porušovať autorské práva

§  zverejňovať odkazy na internetové stránky, ktorých obsah nesúvisí s témou diskusie a na stránky, ktorých obsah je v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky

§  používať cudziu identitu, napríklad vystupovať v mene verejne známej osoby, alebo v mene obyvateľov obce, starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva

V prípade, že v diskusií zaznamenáte konanie, ktoré je v rozpore s Pravidlami diskusie, nahlaste daný príspevok na email hanuliak.jana@gmail.com  alebo pri príspevku kliknite na SPAM a my sa o príspevku dozvieme a prehodnotíme ho.  Ďakujeme 

Porušenie pravidiel

Rešpektujeme právo  diskutujúcich na verejný prejav názoru, myšlienok alebo postojov v diskusných príspevkoch. V prípade, že sú v rozpore s Pravidlami diskusie na tejto stránke  pristúpime k nasledujúcim krokom:

§  v prípade menej závažného porušenia Pravidiel si  vyhradzujeme právo jednotlivé diskusné príspevky zmazať

§  v prípade závažného a systematického porušovania Pravidiel je prevádzkovateľ oprávnený zablokovať  konto používateľa na 10 dní. Ak porušenia budú pretrvávať konto bude zablokované na stálo.  Používateľ tak natrvalo stratí možnosť prispievať na stránku  www.spolocnepreabraham.eu. Správca stránky môže zablokovať celkový prístup na stránku  www.spolocnepreabraham.eu.  Za závažné možno pokladať aj iné konanie, ako porušovanie Pravidiel diskusie a prevádzkovateľ si vyhradzuje právo individuálne o takomto konaní rozhodnúť.

§  V prípadoch vyšetrovania je prevádzkovateľ podľa právneho poriadku Slovenskej republiky povinný poskytnúť úplnú súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní

Prevádzkovateľ nie je povinný používateľovi vysvetľovať dôvody zmazania diskusného príspevku, alebo zablokovania konta.

Jendá sa o súkromnú stránku. Stránka slúži pre občanov Abrahámu, aby sme sa spoločne podieľali na rozvoji, ochrane, skvalitňovaní a zachovaní, či už života, prírodných hodnôt, kulturného dedičstva, športu a životného prostredia v našej obci Abrahám. Nemôžeme zabúdať na podporovanie demokracie, zásad rovnoprávnosti, slobody a účasti občanov na procesoch plánovania a rozhodovania v obci.

Pozrite sa,  čo sa v obci urobilo a koľko to stálo.

Faktúry