Video zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 25.6.2019

Video zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 25.6.2019

25.6.2019 /v utorok/ o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Abraháme

Návrh programu rokovania:

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
5. Prejednanie a schválenie asfaltovania úseku ciest Záhumenice a Panská cesta
6. Prejednanie a schválenie úpravy rozpočtu na r. 2019
7. Prejednanie a schválenie dohody o zabezpečení úloh DHZ Abrahám v obci Malá Mača
8. Prejednanie a schválenie dohody o zabezpečení úloh DHZ Abrahám v obci Hoste
9. Prejednanie a schválenie platby režijných nákladov pre školskú jedáleň.
10. Prejednanie a schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Abrahám na II. polrok 2019.
11. Rôzne
12. Interpelácie občanov, organizácií a poslancov
13. Návrh na uznesenie
14. Záver

admin

One thought on “Video zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 25.6.2019

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Pozrite sa,  čo sa v obci urobilo a koľko to stálo.

Faktúry