Zastupiteľstvo 23.4.2019 v znamení zmien

Zastupiteľstvo 23.4.2019 v znamení zmien

množstva návrhov a riešení – časť 1.
Do tohto volebného obdobia sme vstupovali s veľkým nadšením, že zmeníme našu obec na modernú, transparentnú a ekologickú. Všetko to, čo sme mali v našom programe. Snažíme sa na tom aj poctivo pracovať. Všetkých nás nemilo prekvapila správa, že jeden z našich členov iniciatívy sa dostal do problémov so zákonom. Napriek tomu, že ešte stále nie je jasný záver vyšetrovania, tak sa Rado Fodor zachoval zodpovedne a rozhodol sa vzdať mandátu obecného poslanca. Na jeho miesto nastúpil pán Marek Matloň. Zástupkyňou starostu obce sa stala Ing. Jana Takáčová.
Na zastupiteľstve som mala množstvo podnetov, otázok a návrhov. Zároveň samotný program obsahoval body, ku ktorým sa chcem vyjadriť podrobnejšie, preto Vám môj zápis prinesiem v dvoch častiach.

Moje podnety na OZ:

STROMOVÁ ŠKOLKA radi by sme v našej obci vytvorili “stromovú škôlku”, ktorá by v budúcnosti šetrila finančné prostriedky obce. Vysadili by sme si vlastné sadenice stromov, ktoré by sme priebežne vysádzali v intraviláne našej obce.
BLOKOVANIE NA FB ABRAHÁM požiadala som starostu obce, aby ma odblokoval na obecnej FB stránke, kde som bola bez dôvodu zablokovaná. Nakoľko je správa FB stránky hradená z verejných zdrojov, malo by jej spravovanie aj podliehať určitých pravidlám. Nemôže strarosta obce svojvoľne rozhodovať o tom, kto sa bude blokovať. Navrhla som vytvoriť pravidlá FB stránky.
KANALIZÁCIA požiadala som starostu obce, aby občanov podrobnejšie informoval a stave projektu rozšírenia kanalizácie v obci. Dostala som informáciu, že tak urobí, keď bude mať uzatvorenú zmluvu.
PLATBA ZA SMETI navrhla som, aby sme sa tento rok zaoberali podrobnejšie VZN-kom, ktoré rieši komunálny odpad. Konkrétne som hovorila o platbe za druhú nádobu na komunálny zmesový odpad, ktorá je toho času 20 eur. Nakoľko jedna nádoba je určená pre 4 osoby, druhá nádoba by mala mať vyššiu cenu. Upozornila som, že je potrebné viac hovoriť s občanmi a informovať ich o možnosti a dôležitosti separácie odpadu. Poplatky za komunálny odpad by mali byť nadstavené motivačne.
STAVEBNÁ KOMISIA – nakoľko sa odstúpením poslanca uvoľnilo miesto predsedu/predsedníčky stavebnej komisie, bolo potrebné zvoliť nového/novú. Dala som návrh, aby som bola na toto miesto vymenová ja. Poslanci však tento môj návrh nepodporili a hlasovali za návrh starostu a zvolili za predsedu Mareka Matloňa.
PLÁN ČINNOSTI upozornila som poslancov, že je nutné predložiť plán činnosti každej komisie. Ideálne do najbližšej OZ.
STROMY PRI COOP – ako ste si mohli všimnúť pri obchode coop jednota boli vyrezané 3 stromy. Požiadala som, aby po oprave vodovodnej siete boli stromy resp. iná zeleň na tomto mieste vysadené.
ZBERNÝ DVOR požiadala som starostu obce, aby zverejnil podrobné informácie ohľadom fungovania nového zberného dvora. Vysvetlil občanom ako je potrebné odpad spracovať a triediť, aký odpad sa aktuálne na zbernom dvore separuje a kedy pribudnú nádoby na ostatné odpady.
OPRAVA NÁMESTIA – upozornila som, že už dlhšiu dobu je na námestí prevalená dlažba a námestie pôsobí neupravené. Je to aj vzhľadom na to, že kamienky, ktoré sa tam nachádzajú, sú často naokolo rozhádzané. Navrhla som, aby sme to riešili zámenou za trávu alebo iné alternatívu za kamienky.
DOTÁCIA MDD – informovala som poslancov, že sme ako OZ získali dotáciu na MDD vo výške 600 eur od TTSK.
FUTBAL – navrhla som poslancom, aby sme si urobili pracovné stretnutie s našim futbalovým klubom a prediskutovali jeho budúcnosť a spôsob ako pomôcť jeho rozvoju – o stretnutí budem informovať.
PANSKÁ CESTA – dostala som podnet od občana týkajúci sa Panskej cesty, pretože niektorí vodiči po nej jazdia neprimerane rýchlo. Spomínali sa dvaja konkrétni páni, ktorí budú starostom na toto konanie upozornení. Zatiaľ nebudeme pristupovať k obmedzovaniu pohybu áut.
ROZDELENIE ULÍC – navrhla som, aby si poslanci rozdelili zodpovednosť za jednotlivé ulice, aby sme boli k občanom bližšie a mali možnosť sa ľahšie obrátiť na nás s požiadavkami a zároveň, aby poslanci proaktívne riešili problémy v danej lokalite – ostalo to otvorené a nehlasovalo sa, návrh opätovne predložím na najbližšom OZ.
VÝSTAVBA PLOTU PRI MŠ a ZBERNÝ DVOR – informovala som sa na výšku nákladov, nakoľko sme o investícii do tohto projektu neboli informovaní a ani sme dané sumy neodsúhlasili – rozpis nižšie.
KONTAJNERY v obci – vo februári bolo navrhnuté aby aj v obci boli umiestnené kontajnery na plastový odpad. Aj napriek prísľubu, pán starosta nepredložil k tomuto návrhu žiadnu alternatívu.
KOMPOSTOVISKÁ – každá rodina dostane kompostér. Boli sme úspešní vo výzve pre kompostéry.
DETSKÉ IHRISKO – na Úrad vlády SR bola podaná žiadosť na príspevok pre nové detské ihrisko.
KYNOLOGICKÝ KLUB – navrhla som doriešiť tému, ktorú sme už aj minulý rok viackrát prejednávali. Jedná sa o využívanie ihriska Kynologickým klubom Abrahám. Treba stanoviť jasné podmienky a pravidlá, ktoré sa budú pri akciách tohoto klubu dodržiavať. Rozprávala som sa osobne s pani Kolárovou, s ktoru som sa dohodla, že sa stretneme a spoločne so všetkými poslancami porozprávame. Zároveň sa vysvetlí aj celá situácia ohľadom náhradných priestorov, ktoré jej boli prisľúbené.
PRIESTOR SOVIČKA – mrzí ma, že obecný majetok nie je lepšie spravovaný. Dočasne som prebrala užívanie priestoru po predajni Sovička. Myslím, že pri odovzdávaní a preberaní obecného majetku treba urobiť zápis a fotodokumentáciu. Tento priestor nebol daný do stavu, v akom ho obec odovzdala a na chodbe sa stále nachádzajú odpady od prevádzkovateľa. Priestor je nutné vymaľovať.
PENIAZE zo združenia MAS – obec dostane určitý obnos peňazí z Miestnej akčnej skupiny – MAS, za ktoré by mal byť upravený a revitalizovaný priestor okolo kostola.

 

admin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Pozrite sa,  čo sa v obci urobilo a koľko to stálo. Faktúry za mesiac apríl a marec.

Faktúry